Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Z pověření výkonného výboru Unie ROSKA v ČR se paní Zofia Doškářová  zúčastnila dne 30. září slavnostního zasedání k závěrům a vyhodnocení kampaně „SyMfonia serc“ za rok 2018, které se konalo ve Varšavě.

Vedle pořádajícího Polska a naší Unie byl zastoupen i Slovenský svaz sclerosis multiplex.

Program zasedání připravila a zastřešila nezisková organizace „Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsianiego“ (PTSR) mající v Polsku obdobné postavení jako naše Unie Roska. Má významné místo v procesu zlepšování kvality života osob postižených RS. Poskytuje m.j. součinnost a pomoc (vč. právní) při zajišťování dostupné a komplexní zdravotnické péče postiženým osobám tak, aby tyto mohly být nadále rovnoprávnými členy společnosti a žít, pokud možno, plnohodnotným životem.

PTSR representuje polské občany s RS nejen uvnitř Polska ale i na mezinárodním fóru.

„Symfonia serc“ (v rámci programu Gali) je celostátní kampaní, kterou tvoří soubor různých aktivit zaměřených na problémy osob s RS, jejich rodiny a přátele.

Před zahájením oficiálního programu se sešli zástupci PTSR, Unie Roska v ČR a  Slovenského svazu sclerosis multiplex na pracovním obědě. Přitom se probíraly zejména poznatky z činnosti jednotlivých národních organizací a možnosti další spolupráce.

Hlavní program k zakončení kampaně probíhal v příjemném (a dá se říci i luxusním) prostředí Královského zámku ve Varšavě.

Jednání otevřel a dále moderoval herec Robert Gonera, který všechny účastníky srdečně přivítal a popřál příjemné zažití večera.

Posléze vystoupil pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který pozdravil přítomné jménem Rady a oficielně tak zahájil program galavečera. Přitom krátce zrekapituloval hlavní cíle a vyhodnotil současně i přínosy kampaně „Symfonia serc“.

Následoval zlatý hřeb programu, při kterém byly předány tituly, ocenění a poděkování jednotlivcům, organizacím a významným donátorům, kteří se v hodnoceném období nejvíce svou prací a různými aktivitami podíleli na úspěchu kampaně.

Titul „Człowiek Wielkiego Serca“ za rok 2018 udělila RG PTSR panu Jerzymu Szreinerovi za péči o manželku s onemocněním RS. Tento titul se uděluje letos poprvé.

Titulem „Ambasador SM“ bylo dále oceněno 20 osob a institucí mající zásluhy o popularizaci vědomostí týkajících se problematiky RS a pomoc osobám s tímto onemocněním. Mezi jinými byla takto oceněna i naše Unie Roska v ČR za výsledky práce na úrovni centra i v regionech. Toto ocenění za nás ve Varšavě převzala paní Zofia Doškářová, která, při této příležitosti, poděkovala organizátorům za milé přijetí a ocenění práce naší Unie. Mezi oceněnými byli dále zastoupeni lékaři, umělci, starostové a další.

Na závěr ještě obdrželo speciální poděkování „Serca Serc“ celkem 14 vybraných fyzických osob a institucí vč. donátorů a propagátorů, kteří se rovněž podíleli na úspěchu kampaně „Symfonia serc“ v roce 2018.

Po tomto ceremoniálu vystoupila paní Gaba Kulka s kulturním programem, kdy účastníkům zahrála na klavír a zazpívala několik písní.

Galavečer uzavřel pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který se s účastníky rozloučil, poděkoval za jejich účast a popřál všem úspěchy v další práci a samozřejmě i pevné zdraví.

Paní Zofia Doškářová tímto děkuje výboru Unie Roska v ČR za důvěru a příležitost representovat Unii a ČR v Polsku a organizátorům akce za milé přijetí, dokonalý servis a vytvoření přátelské atmosféry, které u ní zanechají jistě jen dobré vzpomínky. Jako přínosné a inspirativní hodnotí i poznatky získané při vzájemné výměně informací mezi účastníky.

Mně nezbývá než poděkovat paní Zofii Doškářové za poskytnuté informace a pomoc při zpracování tohoto článku.

Ing. Pavel Březina